Beste ouders/verzorgers en leerlingen,

 

Komende dinsdag 21 september is er tijdens schooltijd, de voorstelling junkie2.0.

Dit is een voorstelling over social media en cyberpesten, daarna zal er een verwerkingsles volgen. Dit programma zal twee lesuren duren.

 

Mocht het zo zijn dat uw kind na afloop van de voorstelling toch nog behoefte heeft om met iemand daarover te praten dan kan uw kind naast de mentor ook contact opnemen met een vertrouwenspersoon van onze school. Dat is de heer N. Kors. e-mailadres: n.kors@bnc.nu.

 

Zie voor meer informatie over de voorstelling: https://sttprodukties.nl/voorstelling/25/junkie-20-12

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jean-Paul van Bemmel

Leerjaarcoördinator leerjaar 2 en 3 havo

Beste leerling, geachte ouder,

Het is alweer vier jaar geleden dat de Inspectie voor het Onderwijs onderzoek deed op het BNC. Het bestuur van ZAAM heeft met de Inspectie afgesproken zelf onderzoek te doen naar onderwijskwaliteit en onderwijsrendementen. De afgelopen weken is er achter de schermen gewerkt aan de voorbereiding, dinsdag komen vijf collega’s van ZAAM de hele dag naar het BNC om mentoren, vakdocenten, leerlingen, de zorg en de schoolleiding te spreken. Ook zullen er lesobservaties worden gedaan. De conclusies van het onderzoek worden omgezet in speerpunten voor het beleid van de komende periode.

 

Met vriendelijke groet,

 

Raymond Weijgertse

Directeur Bernard Nieuwentijt College

 

 

Beste ouder(s)/verzorger(s),
We zijn ondertussen een goede vier weken (effectief drie) onderweg. Het is belangrijk om op de hoogte te blijven en daarom stuur ik jullie namens het docententeam van leerjaar 1 een update.

Cito-nul toets
Vorige week hebben wij in leerjaar 1 de Cito-nultoets afgenomen. Deze is in het algemeen, op een inlog issue hier en daar na, goed verlopen. Leerlingen die om wat voor reden dan ook een toets onderdeel hebben gemist worden volgende week ingepland om deze in te halen. De resultaten van de Cito-nultoets worden binnen afzienbare tijd bekend gemaakt. In overleg met de mentor en het ondersteuningsteam wordt er gekeken wat er eventueel aan extra ondersteuning op taal (NE/ENG) en rekengebied aangeboden kan worden.

Volgen online-les
Op het BNC werken wij met Microsoft Teams dat ons in de gelegenheid stelt de lessen online te streamen. Dit gaat via een teams kanaal per vak. De praktijk leert ons dat dit nog niet vlekkeloos verloopt. Wij hebben op school afgesproken dat alle lessen via teams te volgen moeten zijn. Onze leerlingen hebben instructie gekregen hoe ze, online, een les bij kunnen wonen. Mocht dit om welke reden niet lukken dan vernemen wij dit graag via de mentor.

Mentorles
De eerste periode staan de mentorlessen vooral in het teken van kennismaking (in de ruimste zin van het woord). Kennismaking met je klasgenoten, de mentor, de schoolregels en protocollen. Tot de herfstvakantie staat, agenda gebruik (fysieke en magister agenda), planning van huiswerk en het startgesprek met de mentor op het programma. Het startgesprek is de eerste in een reeks coachgesprekken die de mentor met de leerling voert. Het eerste gesprek gaat o.a. in over het stellen van persoonlijk en schooldoelen voor dit schooljaar.
Klassenregels
Tijdens de mentor-les hebben onze leerlingen samen de klassenregels opgesteld. De klassenregels zijn onderverdeeld in de categorieën; omgang met elkaar, omgaan met elkaars spullen, werken in de les. Deze klassenregels hangen voortaan in de klaslokalen.
Theaterlessen
In verband met de afwezigheid van onze theaterdocent mevr. van Splunder zijn de lessen voor het betreffende vak tijdelijk omgezet naar een extra ZWT-uur. Dit geldt overigens voor de helft van de groep omdat dan andere helft muziekles heeft. Dit zelfwerktijd uur vindt plaats onder toezicht van een vakdocent of ondersteunend personeel.

Magister voor ouders
Ondertussen zijn de inloggegevens voor Magister via de mail verzonden. Mocht dit niet het geval zijn dan kun je contact opnemen met de administratie. Ouders/verzorgers waarvan een ander kind op een ook ZAAM school zit kunnen gebruik maken van dezelfde inloggegevens.

Belangrijke data
• 27-09 Voorstelling Kick me (info volgt)
• 10-10 t/m 18-10 Herfstvakantie

Wij hopen jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens het docententeam leerjaar 1.

Met vriendelijke groet,

S. el Kabir
Coördinator leerjaar 1

Beste ouder verzorger,

Zoals u ongetwijfeld heeft mee gekregen wordt er morgen storm verwacht.
Dit betekent dat de ochtendactiviteit, de excursie met de garnalenboot, helaas komt te vervallen.
Wij nemen om 12.00 uur de boot vanuit Texel en zullen rond 14.00 uur aankomen bij school.

Wij gaan ervan uit dat u uw kind dan komt ophalen of dat uw kind zelf naar huis kan.
Indien dat niet mogelijk is, wilt u dit dan bij ons aangeven? Dit kan door even contact op te nemen met school
of met de mentor. Uiteraard kunnen wij uw kind in dat geval ook op school opvangen.

Met vriendelijke groet,
Namens team Texel,
Henk Boven

BNC alle - 1e schooldag