Beste leerling, geachte ouder/ verzorger,

Leerlingen in het voortgezet onderwijs mogen weer naar school en daar zijn we erg blij mee. In deze brief informeer ik u over de afspraken die gelden voor deze nieuwe manier van werken.

Veiligheid & hygiëne
Uiteraard moeten we dit veilig organiseren, om het risico op verspreiding van het coronavirus te minimaliseren. Naast de bekende hygiënemaatregelen is de anderhalve meter afstand een belangrijk onderdeel van het op een veilige manier draaien van de school. Om die reden werken we met halve klassen: iedere klas wordt verdeeld in een groep A en een groep B en de leerlingen komen om de dag naar school. De lessen worden gestreamd, zodat de leerlingen die thuis zijn mee kunnen doen met de les. De groepsindeling van de klas is als bijlage toegevoegd.
Leerlingen met gezondheidsklachten komen niet naar school, maar laten zich testen. Leerlingen die als gevolg van quarantaine een lesdag missen, kunnen niet van lesdag ruilen.
Bij binnenkomst in het gebouw reinigen de leerlingen hun handen. Op de gangen en in de kantine hebben de leerlingen een mondkapje op, in de klas mag deze af.
De lokalen zijn zo ingericht, dat leerlingen tijdens de les anderhalve meter van elkaar en van de docent kunnen houden. In de gescheiden pauzes hopen we dat de leerlingen vooral lekker naar buiten gaan!

Onderwijs en begeleiding
We zien het feit dat leerlingen weer naar school mogen als een stap naar hoe we normaal werken. De lestijd gaat dan ook weer terug naar 45 minuten (waarbij aan het eind van de les het lokaal gelucht wordt) en we starten weer om 8.35 uur. Na afloop van de lessen zullen de leerlingen weer Huiswerkbegeleiding, Ondersteuningsles, HPO of bijles hebben. Mentoren en vakdocenten zullen leerlingen uitnodigen voor begeleiding en extra uitleg, ook zullen nog in te halen toetsen worden ingepland. We zullen eind maart en begin april enkele toets momenten plannen, waarbij leerlingen als klas naar school komen voor het maken van toetsen en een klassenactiviteit.
Voor leerjaar 1 geldt dat Muziek en Theater om de week fysiek, dan wel digitaal wordt gegeven. Een instructie over de gymlessen volgt nog.
Aankomende donderdag en vrijdag wordt er op de Pierebaan aan de riolering gewerkt. Leerlingen die met de bus komen, stappen op deze dagen uit op bushalte ’t Spil, omdat een deel van de Pierebaan wordt afgesloten.
Het is fijn en goed dat de leerlingen weer naar school mogen. Het zal de eerste dagen best wennen zijn voor leerlingen én docenten, zeker omdat een deel van de klas in het lokaal is en een deel vanuit huis werkt. Ik ben ervan overtuigd dat we hier met elkaar uit gaan komen!
Nog even de (hygiëne)maatregelen op een rijtje:
1. Was regelmatig je handen;
2. Hoest of nies in je elleboog;
3. Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik direct weg;
4. Geef elkaar geen hand, knuffel en houd afstand;
5. Bij klachten: Blijf thuis.
Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

Beste leerling, geachte ouder/verzorger,

Vanaf aankomende donderdag zullen de leerlingen van leerjaar 1, 2 en 3 ook weer naar school gaan. Net als in leerjaar 4 gaan de leerlingen in halve klassen naar school. Dit betekent dat het vanaf donderdag weer drukker wordt in het gebouw. Met elkaar naar school kan, maar de hygiënemaatregelen blijven van kracht. De leerlingen zullen in de gang en in de pauzes hun mondkapje moeten dragen, in het lokaal mag deze af.

We gaan weer terug naar de oude lestijden, maar wel met gescheiden pauzes: We starten de dag dus weer om 8.35 uur en de pauzes gaan naar 20 minuten. De ondersteuningsgroep is er vanaf donderdag niet meer. De mentor neemt contact op met de leerling en ouder/verzorger om te bepalen welke ondersteuningsbehoefte er voor de komende weken is.

Donderdag en vrijdag wordt er gewerkt aan de riolering op de Pierebaan. Leerlingen die met de bus komen gebruiken de bushalte ‘t Spil, omdat de weg voor een deel zal worden afgesloten.

Ik vertrouw erop je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

Beste leerling, geachte ouder/verzorger,

We sluiten vandaag weer een periode tussen twee schoolvakanties af. Een periode waarin de leerlingen weer hard hebben gewerkt, maar ook een periode waarin we met elkaar hebben moeten improviseren en schikken én een periode waarin we elkaar hebben moeten missen.
Maar nu dus: voorjaarsvakantie voor de leerlingen en na morgen hebben ook de teamleden een welverdiende vakantieweek.

Indien er in de loop van volgende week versoepelingen van maatregelen zouden worden aangekondigd, zullen we wat tijd nodig hebben om deze aanpassingen voor te bereiden. Na de voorjaarsvakantie starten we dan dus ook op de manier waarop we de afgelopen weken hebben gewerkt.

Ik wens jullie een fijne vakantie!

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

Beste leerling, geachte ouder/ verzorger,

Als gevolg van diverse omstandigheden is het programma van het vak Engels de afgelopen periode met veel hobbels en onderbrekingen aangeboden.

Dit heeft natuurlijk gevolgen voor de leerlingen en we delen de zorg die is ontstaan. Mevrouw Veloso gaat per april met zwangerschapsverlof en haar vervanger zal wekelijks extra lesuren draaien om de leerlingen waar nodig extra uitleg te kunnen geven.

Indien nodig zullen leerlingen een extra herkansing mogen maken, dit geldt ook voor klas 3b. In geval van vragen kunt u contact opnemen met de leerjaar coördinator.

De heer El Kabir, leerjaarcoördinator lj. 1
s.el.kabir@bnc.nu

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Het zijn tijden waarin veel geregeld moet worden en waar het begrip improvisatie regelmatig om de hoek komt kijken. Logisch, maar dat maakt het voor leerlingen en ouders niet altijd eenvoudig om van alles op de hoogte te zijn. Met behulp van deze brief informeer ik je over verschillende zaken.

Centraal schriftelijk eindexamen
Voor leerlingen in het examenjaar is er nog veel onduidelijk. De minister heeft de periode van het centrale examen opgerekt en er wordt in Den Haag gesproken over het al dan niet laten doorgaan van de centraal schriftelijke eindexamens en in welke vorm dit dan zou moeten gebeuren. Nog voor de voorjaarsvakantie zal de minister aangeven hoe het centraal schriftelijk examen eruit zal zien.

Onderwijs op school en extra uitleg
Ondertussen gaan de leerlingen van leerjaar 4 om de dag naar school en worden de lessen gestreamd. Het blijft belangrijk dat leerlingen om extra uitleg vragen als dit nodig is, de docenten verzorgen dit graag. Naast de lessen moeten er zaken worden ingeleverd en het is belangrijk dat leerlingen dit tijdig blijven doen. Vakdocenten en mentoren spreken leerlingen aan en inleverdata worden ook per mail met ouders gecommuniceerd, zodat ouders in staat worden gesteld om hun kind te begeleiden bij het halen van deadline. In deze tijd is dat soms echt even nodig.
Het is niet duidelijk of en wanneer de anderhalve meter losgelaten wordt en wanneer we weer gewoon naar school kunnen. Wij realiseren ons dat deze onzekerheid juist voor leerlingen in de examenklas (en hun ouders en verzorgers) extra lastig kan zijn en druk kan geven. Wanneer er vragen of zorgen zijn, dan gaat de mentor graag met u in gesprek.

N.a.v. enquête onder leerlingen en ouders
Een flink aantal leerlingen en ouders van leerjaar 4 heeft de enquête ingevuld. De uitkomsten zijn afgelopen donderdag in het team besproken en de (aangescherpte) afspraken zijn als bijlage toegevoegd. Voor leerjaar 4 geldt dat we ons op dit moment zorgen maken om het feit dat er meer onvoldoendes zijn dan in andere jaren. Dit komt overigens overeen met het landelijke beeld. Het is en blijft van belang dat leerlingen en docenten ervoor zorgen dat de ruimte voor extra uitleg, die er iedere dag gewoon is, wordt benut. Onze examenresultaten van de afgelopen jaren zijn goed. De basis hiervoor ligt in de attitude van leerlingen en docenten: zijn gaan er samen voor. Vanwege de huidige context zullen leerlingen en docenten soms een extra stap moeten zetten om het samen op te pakken. Ik weet zeker dat we daar met elkaar toe in staat zijn.

Klaas Springer
Klaas Springer zal in de voorjaarsvakantie met pensioen gaan. Gelukkig voor de leerlingen en de school begeleidt hij als vakdocent Wiskunde de leerlingen van klas 4 naar het examen. De taak van leerjaarcoödinator zal worden opgesplitst onder Marcus Delgado, Hilde Verkerk en mijzelf, waarbij Hilde meer taken zal oppakken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval van vragen kan er, zoals gezegd, contact opgenomen worden met de mentor.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

BNC lj4 - Diverse mededelingen Uitslag vragenlijst ouders, 03022021
BNC lj4 - Diverse mededelingen Uitslag vragenlijst leerlingen, 03022021
BNC lj4 - Diverse mededelingen Afspraken n.a.v. enquetes bij brief 05022021

Beste ouder(s) / verzorger(s) en leerling,

Vanwege de lockdown zal de uiterste inschrijvingsdatum voor het MBO verschuiven van 1 april naar 1 mei. Dit betekent dat de MBO’s een leerling die zich na 1 mei aanmeldt, mogen weigeren.

Ik raad het af om tot de uiterste datum te wachten met inschrijven. Bijna alle MBO’s willen ook nog een intakegesprek afnemen en het is fijn om op tijd een plek te vinden.

Via de mentoren, mevrouw Verkerk en meneer Delgado, krijg ik af en toe namen door van leerlingen die moeilijk een keuze voor een vervolgopleiding kunnen maken. Als uw kind het ook moeilijk vindt, dan wil ik u vragen om dit bij de mentoren en mij kenbaar te maken. Dan kunnen de mentoren of ik uw kind begeleiden met het maken van de juiste keuze.

Mocht uw kind de keuze overwegen om over te stappen naar het HAVO, dan hoort meneer Tol dat graag van u. Hij heeft inmiddels al een lijst met 7 namen. Zijn e-mail adres is: j.tol@bnc.nu.

Met vriendelijke groet,
Jeroen Kroes (Decaan VMBO)
je.kroes@bnc.nu

Beste ouder(s) en/of verzorger(s),

Op maandag 15 en dinsdag 16 maart worden de praktijkexamens Tekenen en Handvaardigheid afgenomen. Het examen begint om 8.35 uur en eindigt om 15.15 uur.

Het cijfer dat voor het praktijkdeel behaald wordt, telt voor 50% mee met het Centraal Schriftelijk Eindexamen dat in mei wordt afgenomen. Het is dus heel erg belangrijk dat uw kind voor dit examen op tijd aanwezig is en geen andere afspraken heeft die dagen. Dit examen kan namelijk niet herkanst worden! Mocht uw zoon/dochter echter niet kunnen komen omdat hij/zij in quarantaine moet dan kan in dat geval het examen op een later moment plaats vinden. Dit moet wel bij de administratie op tijd gemeld worden.

In geval van vragen kunt u contact op nemen met de vakdocent mevrouw van Rossum.

Met vriendelijke groet,

Mevrouw L. van Rossum
Docent BEVO
l.van.rossum@bnc.nu

Mevr. H. Verkerk
Examensecretaris
h.verkerk@bnc.nu