BNC lj4 – Diverse mededelingen

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Het zijn tijden waarin veel geregeld moet worden en waar het begrip improvisatie regelmatig om de hoek komt kijken. Logisch, maar dat maakt het voor leerlingen en ouders niet altijd eenvoudig om van alles op de hoogte te zijn. Met behulp van deze brief informeer ik je over verschillende zaken.

Centraal schriftelijk eindexamen
Voor leerlingen in het examenjaar is er nog veel onduidelijk. De minister heeft de periode van het centrale examen opgerekt en er wordt in Den Haag gesproken over het al dan niet laten doorgaan van de centraal schriftelijke eindexamens en in welke vorm dit dan zou moeten gebeuren. Nog voor de voorjaarsvakantie zal de minister aangeven hoe het centraal schriftelijk examen eruit zal zien.

Onderwijs op school en extra uitleg
Ondertussen gaan de leerlingen van leerjaar 4 om de dag naar school en worden de lessen gestreamd. Het blijft belangrijk dat leerlingen om extra uitleg vragen als dit nodig is, de docenten verzorgen dit graag. Naast de lessen moeten er zaken worden ingeleverd en het is belangrijk dat leerlingen dit tijdig blijven doen. Vakdocenten en mentoren spreken leerlingen aan en inleverdata worden ook per mail met ouders gecommuniceerd, zodat ouders in staat worden gesteld om hun kind te begeleiden bij het halen van deadline. In deze tijd is dat soms echt even nodig.
Het is niet duidelijk of en wanneer de anderhalve meter losgelaten wordt en wanneer we weer gewoon naar school kunnen. Wij realiseren ons dat deze onzekerheid juist voor leerlingen in de examenklas (en hun ouders en verzorgers) extra lastig kan zijn en druk kan geven. Wanneer er vragen of zorgen zijn, dan gaat de mentor graag met u in gesprek.

N.a.v. enquête onder leerlingen en ouders
Een flink aantal leerlingen en ouders van leerjaar 4 heeft de enquête ingevuld. De uitkomsten zijn afgelopen donderdag in het team besproken en de (aangescherpte) afspraken zijn als bijlage toegevoegd. Voor leerjaar 4 geldt dat we ons op dit moment zorgen maken om het feit dat er meer onvoldoendes zijn dan in andere jaren. Dit komt overigens overeen met het landelijke beeld. Het is en blijft van belang dat leerlingen en docenten ervoor zorgen dat de ruimte voor extra uitleg, die er iedere dag gewoon is, wordt benut. Onze examenresultaten van de afgelopen jaren zijn goed. De basis hiervoor ligt in de attitude van leerlingen en docenten: zijn gaan er samen voor. Vanwege de huidige context zullen leerlingen en docenten soms een extra stap moeten zetten om het samen op te pakken. Ik weet zeker dat we daar met elkaar toe in staat zijn.

Klaas Springer
Klaas Springer zal in de voorjaarsvakantie met pensioen gaan. Gelukkig voor de leerlingen en de school begeleidt hij als vakdocent Wiskunde de leerlingen van klas 4 naar het examen. De taak van leerjaarcoödinator zal worden opgesplitst onder Marcus Delgado, Hilde Verkerk en mijzelf, waarbij Hilde meer taken zal oppakken.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. In geval van vragen kan er, zoals gezegd, contact opgenomen worden met de mentor.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

BNC lj4 - Diverse mededelingen Uitslag vragenlijst ouders, 03022021
BNC lj4 - Diverse mededelingen Uitslag vragenlijst leerlingen, 03022021
BNC lj4 - Diverse mededelingen Afspraken n.a.v. enquetes bij brief 05022021