BNC alle – Afspraken veiligheid op het Bernard Nieuwentijt College na 1 juni 2020

Beste leerling, ouder(s)/verzorger(s),
Volgende week worden de leerlingen weer op school verwacht voor het maken van toetsen. We zien ernaar uit om iedereen weer te zien! Het rooster voor de leerlingen staat op onze website onder het kopje “Leerlingen ” (https://bernardnieuwentijtcollege.nl/roosters/).

Het spreekt vanzelf dat we afspraken hebben gemaakt om op school alles in veilige banen te leiden. We hebben de school ingericht als een “anderhalve meter-school” en de komende weken gelden de volgende afspraken:
• Leerlingen en medewerkers houden zich aan de RIVM-maatregelen met betrekking tot het afstand houden, handen wassen, hoesten en niezen in de elleboog en schudden geen handen;
• In school desinfecteren we onze handen als we binnen komen, volgen we de looplijnen en houden ons aan de hygiënemaatregelen;
• Leerlingen die tot een risicogroep behoren of die ziekteverschijnselen hebben en leerlingen met gezinsleden die tot een risicogroep behoren of die ziekteverschijnselen hebben, melden dit bij de afdelingsleider om afspraken te maken over het maken van de toetsen;
• De toetsen worden gemaakt in lokalen, de aula en de gymzaal. Leerlingen zitten op minimaal 1,5 meter afstand en hebben een eigen werkplek.
• Leerlingen starten niet gelijk, maar in tijdsblokken. De leerlingen van leerjaar 1 en 2 komen via de voorkant via de hoofdingang de school in en gebruiken de fietsenstalling. Leerlingen van leerjaar 3 komen via het achterplein, waar ze ook hun fiets neerzetten.
• De school, de overheid en het vervoersbedrijf verwachten dat leerlingen die binnen een straal van 8 kilometer wonen met de fiets, brommer of lopend naar school komen en het openbaar vervoer mijden. Ik heb met de EBS gesproken en de 315 zal rijden volgens reguliere bustijden. De 301 zal één keer per uur rijden.
• Omdat we allemaal weten waarom deze afspraken belangrijk zijn, gaan we ervan uit dat iedereen zich eraan houdt. Dit geldt zowel binnen als buiten de school.
• Onze conciërge heeft een video gemaakt voor leerlingen, zodat iedereen weet hoe we gaan werken: https://www.youtube.com/watch?v=x-meXoaPFmU
• Meer informatie over de opening van de scholen en over de RIVM-maatregelen kunt u vinden op https://oudersenonderwijs.nl/nieuws/scholen-voortgezet-onderwijs-weer-open/ en https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Raymond Weijgertse
Directeur Bernard Nieuwentijt College

Vaccature deelraad

Beste ouders,

Het BNC heeft een actieve deelraad, bestaande uit betrokken leerlingen, leerkrachten én ouders.
Voor komend schooljaar is er een vacature ontstaan voor een ouder in de deelraad. In principe is de zittingsduur 3 jaar, vandaar dat wij het liefst een ouder uit de 1e of 2e klas zoeken.

Wat is de deelraad?
De MR en de deelraad zijn medezeggenschapsorganen. ZAAM beschikt over een MR, de meeste scholen onder ZAAM, waaronder het BNC, hebben een deelraad. Binnen het voortgezet onderwijs bestaat de deelraad uit ouders, personeelsleden en leerlingen. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders/leerlingen. Bij ons zitten er vier personeelsleden in de deelraad, twee leerlingen en twee ouders.
Medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel helpt de school beter besturen. De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school is in handen van het schoolbestuur. Dit beleid is meestal van invloed op de leerlingen, het personeel en de ouders. Deze personen kunnen ook invloed uitoefenen door middel van de medezeggenschapsraad die op iedere school verplicht is.

Wat doet de deelraad?
Wij komen acht keer per jaar samen, meestal op een avond vanaf 17.30 tot 20 uur. Dit is nu wat veranderd door de coronamaatregelen. Als deelraadslid wordt u gevraagd om verschillende documenten per vergadering door te nemen. Ook halen wij input op vanuit het team, vanuit ouders en vanuit leerlingen. Er is voor de ouders en leerlingen een kleine vergoeding beschikbaar per vergadering.

Heeft u interesse?
Heeft u interesse om mogelijk plaats te nemen in de deelraad, dan kunt voor maandag 25 mei een e-mail met motivatie sturen naar: deelraad@bnc.nu. Ook als u vragen heeft natuurlijk. Als er meerdere ouders belangstelling hebben, zal er een verkiezing plaatsvinden. Een ouder kan zowel in de ouderraad als in de deelraad plaatsnemen.

De laatste 2 vergaderingen van dit jaar zijn op donderdag 28 mei en donderdag 25 juni. De vergaderingen zijn nu deels online en een deel vanuit het BNC in verband met de situatie rondom corona. De tijden moeten wij nog bespreken. Het zal eind van de middag en/of in de avond zijn. Mocht u interesse hebben, dan bent u van harte welkom om de vergadering bij te wonen. Wij horen dit graag per mail.

Met vriendelijke groet,

Wilma van Splunder
Voorzitter deelraad BNC
deelraad@bnc.nu