ALGEMEEN

Het eindcijfer op het diploma is het gemiddelde van het Centraal Schriftelijk Examen (CSE) en het Schoolexamencijfer (SE). Het SE bestaat uit alle toetsen en overhoringen uit klas 3 en 4. De toetsing van klas 3 en 4 is vastgelegd in het PTA: Programma van Toetsing en Afsluiting. Het examen begint dus al in klas 3! In het PTA staat per vak aangegeven welke toetsen en overhoringen er gegeven worden en wat de weging hiervan is.

Reglementen en regels

Tentamenregels

Tentamenregels Bernard Nieuwentijt College 2017-2018

1. Tentamenrooster.
Op de site van het Bernard Nieuwentijt College vind je onder het kopje Dagrooster de data en tijdstippen waarop de tentamens worden afgenomen.

2. Je plaats in de tentamenruimte.
Je gaat zitten achter de tafel met jouw naam erop of op de plek die je door de surveillant krijgt toegewezen.

3. Start van de tentamenzitting.
Je moet 5 min. vóór aanvang van het tentamen in de tentamenruimte aanwezig zijn.

4. Te laat komen (onder andere door verslapen, missen van de bus enz.).
Kom je te laat, dan haal je een briefje bij de conciërge of de administratie. Vanaf 10 minuten na het begin van het tentamen mag je er niet meer in! Meld je dan bij de examensecretaris of directie.

5. Als je klaar bent met het tentamen.
Bij een tentamen mag je pas weg als één van de surveillanten dat aangeeft en je werk door de surveillant is opgehaald.
Zorg ervoor dat je een leesboek bij je hebt of een leerboek voor een ander vak. Let op! Je mag geen tassen in de zaal meenemen dus een boek enz. neem je los mee.

6. Toiletbezoek.
Als je naar het toilet moet, steek je je vinger op. Eén van de surveillanten komt dan naar je toe en bepaalt of je naar het toilet mag.

7. Papier.
Bij het tentamen krijg je papier van school en daarop vermeld je de volgende gegevens:
– Je voor- en achternaam
– Het vak
– Je vakdocent (afkorting)
– De datum

8. Schrijfgerei.
Zorg voor een goed schrijvende blauwe of zwarte pen. Neem een reserve-pen mee en zorg voor potloden met een punt! Je mag geen etui meenemen naar je plaats. Tentamenwerk mag niet met potlood worden gemaakt, grafieken en tekeningen wel. Tip-ex en andere correctiemiddelen zijn niet toegestaan.

9. Tassen en andere spullen.

Het is niet toegestaan om tassen naast je tafel in de tentamenruimte te zetten of om een jas over je stoel te hangen.
Laat waardevolle spullen thuis of in je kluis.

10. Mobiele telefoons
Mobiele telefoons mogen absoluut NIET mee de tentamenruimte in. Zorg ervoor dat het in je kluis ligt, de surveillanten gaan er niet op passen. Het toch bij je hebben van bovengenoemde apparaten wordt gezien als poging tot fraude en zal ook als zodanig worden bestraft. Mobiele telefoons mogen dus ook niet op de tafel bij de surveillanten neergelegd worden.
Tentamenregels Bernard Nieuwentijt College 2016-2017

11 .Ziekte en afwezigheid.

Bij ziekte of afwezigheid om andere redenen geldt dat je uiterlijk een half uur voor aanvang van het tentamen door je ouder/verzorger wordt afgemeld. Zodra je weer op school bent, lever je een schriftelijke verklaring in bij de examensecretaris met reden van afwezigheid en handtekening van je ouder/verzorger. Bij een geldige reden (dit ter beoordeling van de examencommissie) mag het tentamen alsnog gemaakt worden.

12. Recht op herkansing van een tentamen.
Elke leerling mag één tentamen herkansen in het schooljaar. Als je een tentamen hebt gemist door ziekte of een andere geldige reden heb je nog steeds recht op één herkansing. Als je een tentamen gemist hebt door een ongeldige absentie dan mag je dus één tentamen inhalen. Leerlingen die een tentamen willen verbeteren kunnen dus ook dit recht op herkansing hiervoor gebruiken. Ter beoordeling van de examencommissie.

13. Consumpties.
Tijdens de tentamens mag er niet gegeten worden. Het meebrengen van een flesje water is wel toegestaan.

14. Hulpmiddelen.
Bij een aantal vakken mag je gebruik maken van hulpmiddelen. Het gaat dan meestal om: woordenboeken, rekenmachine, geodriehoek, liniaal, passer en bij nask 1 en 2 een tabellenboek.

15. Onregelmatigheid.

Als je je bij een tentamen schuldig maakt aan enige onregelmatigheid, kun je uit de tentamenruimte worden verwijderd. De examencommissie kan je dan verdere deelneming aan het tentamen ontzeggen.

16. Dyslecten en overige leerlingen met een kaart voor meer tijd.
Zorg dat je kaart duidelijk op je tafel ligt. Je krijgt 20% meer tijd voor elk tentamen. Als je van een pc gebruik wil maken met of zonder Kurzweill dan hebben je ouders dit aan het begin van het schooljaar aangegeven middels een strookje dat is ingeleverd bij mevr. Verkerk.

17. Overlast.
Tenslotte de gouden regel: Bezorg anderen geen overlast!
Mocht je toch storend gedrag vertonen, dan kan worden besloten om je weg te sturen.

LET OP!
De school stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal van en/of schade aan persoonlijke eigendommen van leerlingen.

Geslaagden

Geslaagden 2013 - 2014
Geslaagden 2014 - 2015
Geslaagden 2015 - 2016